Lãnh đạo Bộ

1 . Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Điện thoại: 0438697215

Email: pxnha@moet.gov.vn

2 . Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng

Điện thoại: 0438692479

Email: pmhung@moet.gov.vn

3 . Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

Điện thoại: 0438694910

Email: ntnghia@moet.gov.vn