Cơ quan Bộ

1. Vụ tổ chức cán bộ

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38694886; Email: vutccb@moet.gov.vn

2. Văn phòng đảng - đoàn thể

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38694908

3. Văn phòng ban cán sự đảng

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0432151397; Email: vp.bcsdang@moet.gov.vn

4. Văn phòng

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38697215; Fax: 04.38694085; E-mail: bogddt@moet.gov.vn;