Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Trung học

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Trung học được quy định tại Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

 

1. Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục trung học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng, ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa giáo dục trung học; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa; đề xuất thành lập các Hội đồng thẩm định, Hội đồng môn học và hoạt động giáo dục; đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; làm thường trực và thư ký các hội đồng.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan, giúp Bộ trưởng:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kiến thức – kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở giáo dục trung học;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông ở giáo dục trung học;

d) Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn dạy học thuộc giáo dục trung học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thuộc giáo dục trung học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

đ) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

e) Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường chất lượng cao, trường chuẩn quốc gia, trường trung học phổ thông chuyên thuộc giáo dục trung học. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia của các địa phương;

g) Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

4.  Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc:

a) Quản lý các trường trung học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục trung học;

c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học;

d)  Khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học ở các trường trung học;

đ)  Sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài viết liên quan