Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Dân tộc

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Dân tộc được quy định tại Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, tổng hợp tình hình về tổ chức và hoạt động của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Hữu nghị T78 và trường Hữu nghị 80, các trường dự bị đại học.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng, ban hành chương trình, sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; đề xuất thành lập các hội đồng biên soạn, hội đồng quốc gia thẩm định chương trình,  sách giáo khoa và học liệu, thiết bị dạy học tiếng dân tộc thiểu số; đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa và tài liệu dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số; làm thường trực và thư ký các hội đồng.

3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lí, thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học ở vùng dân tộc thiểu số và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Hữu nghị T78, trường Hữu nghị 80 và các trường dự bị đại học;

c) Tổng kết công tác giáo dục dân tộc. Đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm  đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc;

d) Xây dựng nội dung, kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số và các nội dung giáo dục đặc thù;

đ) Tổ chức xây dựng, thẩm định tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng các nội dung liên quan đến giáo dục dân tộc.

4. Phối hợp với các đơn vị phụ trách các cấp học chỉ đạo dạy tiếng Việt và dạy lớp ghép cho học sinh dân tộc thiểu số; phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học chỉ đạo dạy học và các hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học giúp Bộ trưởng chỉ đạo dạy học và các hoạt động giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Hữu nghị T78, trường Hữu nghị 80 và các trường dự bị đại học.

5. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các trường dự bị đại học, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Hữu nghị T78 và trường Hữu nghị 80.

6. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Công tác học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan xây dựng chế độ, chính sách cho người học là người dân tộc thiểu số; kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của  trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Hữu nghị T78 và trường Hữu nghị 80, các trường dự bị đại học.

7. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện chế độ cử tuyển và dự bị đại học.

8. Phối hợp với Cục CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục dân tộc và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc ứng dụng CNTT trong giáo dục dân tộc.

9. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng các chế độ chính sách cho cán bộ quản lý và nhà giáo công tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

10. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc lĩnh vực giáo dục dân tộc.

Bài viết liên quan