Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Đại học

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Đại học được quy định tại Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện các chính sách: đổi mới và phát triển giáo dục đại học; tuyển sinh và đào tạo nhân lực cho các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học tại vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở giáo dục đại học tư thục; chính sách đối với các nhóm người học cần ưu tiên, hỗ trợ; chính sách và cơ chế đào tạo liên thông trong giáo dục đại học và giữa giáo dục đại học với giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp;

b) Nghiên cứu, rà soát, kiểm tra, đánh giá, đề ra các giải pháp quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo; các giải pháp khuyến khích hoặc hạn chế, ngừng mở ngành, chuyên ngành đào tạo đối với một hoặc một số nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo; đưa ra các khuyến cáo xã hội về ngành, chuyên ngành đào tạo;

c) Tổ chức, thẩm định các điều kiện, quyết định cho phép các cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc mở ngành đào tạo, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với cơ sở đào tạo nước ngoài do Việt Nam cấp bằng, đào tạo từ xa, dạy học bằng tiếng nước ngoài cho các cơ sở giáo dục đại học; quyết định đình chỉ tuyển sinh, thu hồi các quyết định cho phép đào tạo theo quy định;

d) Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục đại học trong công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, công tác xét tuyển, cử tuyển đối với trình độ đại học, cao đẳng;

đ) Quản lý các hình thức giáo dục thường xuyên cấp văn bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học;

e) Chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục đại học;

g) Ban hành chương trình các môn học bắt buộc; tổ chức biên soạn, thẩm định hoặc lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các môn học bắt buộc, các môn học chung để sử dụng trong các cơ sở giáo dục đại học hoặc nhóm các cơ sở sở giáo dục đại học;

h) Quản lý, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động đào tạo ở tất cả các vùng, địa phương, các hình thức giáo dục, trình độ giáo dục đại học; việc xây dựng chuẩn đầu ra, duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm cả các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài) theo quy định;

i) Yêu cầu các cơ sở đào tạo báo cáo, giải trình; tiếp nhận báo cáo, giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; xây dựng báo cáo tổng hợp về giáo dục đại học trong cả nước theo từng năm học, thời kỳ hoặc theo từng lĩnh vực;

k) Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục đại học trong việc thẩm định hồ sơ cấp, in phôi, cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ văn bằng giáo dục đại học và công khai các thông tin liên quan đến văn bằng của người học theo quy định của pháp luật;

l) Tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện phân tầng, xếp hạng; công nhận xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học.

2. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài quản lý các cơ sở giáo dục đại học có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

3. Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

4. Phối hợp với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội.

5. Phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong chương trình giáo dục đại học.

6. Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên thực hiện công tác sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

7. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc hợp tác quốc tế về giáo dục đại học.

8. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học; chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

9. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác tổ chức, cán bộ trong việc thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, nâng cấp, mở phân hiệu, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục đại học.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài viết liên quan