Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp được quy định tại Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Tổ chức xây dựng, thẩm định ban hành chương trình khung các ngành đào tạo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên và chương trình, giáo trình môn học thuộc khối kiến thức chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học;

c) Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp và kỹ năng chuyên nghiệp để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp; chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp;

d) Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành;

đ) Duyệt và quản lý hồ sơ cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ liên quan đến đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục chuyên nghiệp.

2. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương và các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc:

a) Quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài của các địa phương và các bộ, cơ quan ngang bộ;

b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường của các địa phương và các trường trung cấp chuyên nghiệp;

c) Chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp của các địa phương và các bộ, cơ quan ngang bộ;

d) Hiệu quả việc trang bị các phương tiện giảng dạy, phòng học, cơ sở thực hành, sản xuất trong các trường trung cấp chuyên nghiệp;

đ) Phát triển và thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại các trường cao đẳng cộng đồng;

e) Kiểm tra các điều kiện mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học; cho phép liên kết đào tạo trong nước thuộc lĩnh vực giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.

3. Chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu khoa học cho học sinh TCCN; tổ chức các hoạt động thi về kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên và học sinh trung cấp chuyên nghiệp.

4. Chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

5. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học xây dựng chính sách và cơ chế đào tạo liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

6. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp, xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hàng năm.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài viết liên quan