Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Đăng ký thông tin tuyển sinh học bổng hiệp định, ngân sách nhà nước và học bổng nước ngoài Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Đào tạo với Nước ngoài
2 Hệ thống xác nhận văn bằng gửi cơ sở đào tạo tại Nhật Bản Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Đào tạo với Nước ngoài
3 Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng
4 Đăng ký tập huấn chuyên môn trực tuyến Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
5 Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 3 Phổ cập giáo duc, xóa mù chữ Cục Công nghệ thông tin
6 Thủ tục đăng ký sử dụng phòng họp trực tuyến trên hệ thống Họp trực tuyến của Bộ GDĐT Mức độ 2 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
7 Thủ tục đăng tải luận án tiến sỹ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Mức độ 2 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin