Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Đăng ký thông tin tuyển sinh học bổng hiệp định, ngân sách nhà nước và học bổng nước ngoài Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Đào tạo với Nước ngoài
2 Hệ thống xác nhận văn bằng gửi cơ sở đào tạo tại Nhật Bản Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Đào tạo với Nước ngoài
3 Đăng ký tập huấn chuyên môn trực tuyến Mức độ 3 Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
4 Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 3 Phổ cập giáo duc, xóa mù chữ Cục Công nghệ thông tin